لیست دسترسی سریع اسامی پیشروان کسب و کار غیرایرانی معرفی شده در این سایت؛

گوردون رمزی ، دبی فیلدز

بیوگرافی آدام اسکات متسون دانکن

آلبرت وون تارن اوند تاکسیز

بیوگرافی آلبرت وون تارن اوند تاکسیز

بیوگرافی مارک زاکربرگ

بیوگرافی مارک زاکربرگ

بیوگرافی داستین موسکوویتز

بیوگرافی داستین موسکوویتز

اپرا وینفری

بیوگرافی اپرا وینفری

بیوگرافی ناپلئون هیل

بیوگرافی ناپلئون هیل

بیوگرافی کنراد هیلتون

بیوگرافی کنراد هیلتون

بیوگرافی سرهنگ هارلند ساندرز

بیوگرافی سرهنگ هارلند ساندرز

بیوگرافی کریستی والتون

بیوگرافی کریستی والتون

بیوگرافی آنتونی رابینز

بیوگرافی آنتونی رابینز

بیوگرافی لری الیسون

بیوگرافی لری الیسون

بیوگرافی میلیاردرخودساخته کارلوس اسلیم هلو

بیوگرافی کارلوس اسلیم هلو