در این صفحه ویدئوهایی که در مورد آگاهی، رشد ، تغییر ، ارتقا و شکوفایی مفید می باشند را برای شما به اشتراک گذاشته شده است.

choice

آیا ما بر انتخاب هایمان کنترل داریم ؟

Are we in control of our own decisions?

Ali-sahebi

در خصوص آشنایی با تئوری انتخاب

علی صاحبی معتقد است همه ی ما می توانیم ناخدای کشتی خود باشیم. دکتر صاحبی با ارائه ی مثال هایی …

Amy-Cuddy

زبان بدن شما ، شخصیت شما را می سازد

در این ویدئو “ایمی کودی” در مورد تاثیر ذهن بر روی زبان بدن و همچنین تاثیر بدن بر ذهن سخن …